Nota Prawna

Wszystkie prawa zastrzeżone przez HYUNDAI MOTOR POLAND Sp. z o.o. © 2001-2013

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana prze firmę Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22 w Warszawie. Osoby korzystające ze strony akceptują warunki wymienione poniżej.

Zawartość

Strona internetowa Hyundai Motor Poland (HMP) zawiera informacje dotyczące produktów i promocji. Wszelkie podawane dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Strony internetowe nie są, ani nie powinny być wykorzystywane jako substytut informacji dostępnych u Autoryzowanych Dealerów HMP. Informacje na stronach internetowych nie są prawnie obowiązujące, ani nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. HMP zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych i wyposażenia bez uprzedniego zawiadomienia. Wzory kolorów przedstawione na stronie mogą się nieco różnić od rzeczywistych kolorów z powodu ograniczeń technologii obrazu. Pełne informacje na temat kolorów i wariantów wykończenia oraz ich dostępności można uzyskać u lokalnego dealera. Nie wszystkie elementy wyposażenia, specyfikacje i kolory zawarte na stronie mogą być dostępne na polskim rynku.

Indywidualne uzgodnienie wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.

Podane na stronie internetowej HMP informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

HMP nie ponosi odpowiedzialności za treść wszelkiego rodzaju informacji, ogłoszeń, propozycji, ofert lub reklam, zamieszczonych przez innych przedsiębiorców na stronach internetowych HMP.

Ceny produktów

Podane na stronie internetowej HMP lub uzyskane za tym pośrednictwem ceny mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży produktów HMP w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Ceny są zalecanymi cenami detalicznymi i rzeczywiste ich wartości u autoryzowanego dealera HMP mogą być różne. Zakup któregokolwiek produktu HMP podlega warunkom i postanowieniom indywidualnej umowy sprzedaży. HMP zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów HMP w dowolnym czasie i bez powiadomienia.

Dane osobowe / informacje podawane przez użytkownika

Wszelkie dane Użytkownika pozostawione na stronie zbierane są przez HMP jedynie w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami firmy oraz stroną internetową i są przeznaczone wyłącznie na użytek HMP. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym firmom czy organizacjom.

Wszelkie dane osobowe Użytkownika, przekazane do HMP za pośrednictwem strony internetowej HMP, będą wykorzystywane przez HMP do sprawniejszego i szybszego przekazywania informacji o usługach świadczonych Użytkownikowi. HMP dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przystępując do korzystania ze stron internetowych HMP, Użytkownik wyraża dobrowolnie, dla HMP oraz autoryzowanych dealerów HMP, zgodę na przetwarzanie w zbiorach danych jego danych osobowych w celach marketingowych i przekazywanie ich firmom wykonującym usługi marketingowe na rzecz wyżej wymienionych podmiotów. Użytkownik ma świadomość prawa wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, wstrzymywania, przetwarzania lub ich usunięcia. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 838 z późn. zm.).

Jakakolwiek korespondencja przesłana z niniejszej strony internetowej do autoryzowanych dealerów HMP lub HMP za pośrednictwem poczty elektronicznej jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego. HMP ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub / oraz marketingu produktów i usług.

Znaki handlowe

Wszystkie nazwy, obrazy, znaki logo identyfikujące firmę HMP stanowią własność HMP. Wszystkie należące do osób trzecich marki, produkty, usługi i nazwy firm znajdujące się na niniejszej stronie stanowią znaki handlowe, znaki usługowe oraz nazwy handlowe ich posiadaczy. Firma HMP nie zezwala na ich wykorzystywanie przez jakąkolwiek osobę inną niż ich posiadacze. Wszelkie tego rodzaju przypadki wykorzystania stanowią naruszenie praw posiadacza.

Prawa autorskie

Zawarte na stronie internetowej HMP teksty, ilustracje, dźwięki, animacje, filmy wideo czy inne materiały podlegają prawom autorskim i innym prawom własności przemysłowej i intelektualnej. Zawarte tam informacje nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego użytku czy dystrybucji oraz nie mogą być w jakimkolwiek celu modyfikowane czy przenoszone na inne strony bez pisemnego zezwolenia firmy HMP.