Regulamin konkursu

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego zaprasza do udziału w konkursie

KULTURA PONAD GRANICAMI

1/ Założenia konkursu:
Organizatorzy konkursu KULTURA PONAD GRANICAMI realizowanego w ramach KONGRESU KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO przyjęli przekraczanie granic oraz współpracę transgraniczną za nadrzędną ideę i najwyższą wartość projektów oczekiwanych w konkursie. Przygotowując założenia organizatorzy konkursu kierowali się zasadami otwartości, równości i dostępności wobec wszystkich bez względu na formy aktywności, kraj czy zasięg działania i status podmiotu zgłaszającego się do konkursu.

2/ Rodzaje projektów:
Konkurs dotyczy dwóch kategorii projektów:
a/ projekty zrealizowane (PAST)
– kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granicy pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej oraz granic wewnątrz państw Partnerstwa Wschodniego w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);
b/ projekty koncepcyjne (FUTURE)
– przyjmowane będą projekty kulturalne niezrealizowane – koncepcyjne, których  istotnym elementem będzie przekraczanie  granicy pomiędzy państwami Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej oraz granic wewnątrz państw Partnerstwa Wschodniego w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei).

3/ Adresaci konkursu:
Konkurs adresowany jest do wszystkich „podmiotów twórczych” bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych prowadzących działalność kulturalną i/lub artystyczną, zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.
Jeden podmiot może zgłosić max. do 5 projektów.

4/ Zgłoszenia do konkursu:
Termin zgłaszania projektów upływa 07.10.2011.
Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego w języku polskim, angielskim lub rosyjskim.
Wnioski należy składać wyłącznie drogą elektroniczną na wypełnionym formularzu i przesyłać na adres konkurs.kongres@lublin.eu.

5/ Zasady oceny projektów:
Projekty oceniane będą przez zespół  „think – tanku” Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego (opis na stronie).
Głównymi kryteriami oceny są: oryginalność koncepcji, atrakcyjność proponowanych projektów oraz ich innowacyjność; w drugiej kolejności możliwość kontynuacji projektu i jego trwałość.
Kryteria oceny projektów:
a/ 60 % kryterium oceny – oryginalność koncepcji, nowatorstwo/innowacyjność projektu;
b/ 40 % kryterium oceny – dokonywana lub zakładana trwałość zmiany w wyniku projektu, potencjał do kontynuowania działań projektu.

6/ Nagrody w konkursie:
Nagrodą w konkursie jest:
– przyznanie tytułu PROJEKT REKOMENDOWANY PRZEZ KONGRES KULTURY PARTNERSTWA WSCHODNIEGO;
– zaproszenie autorów do udziału i prezentacji nagrodzonych projektów podczas Kongresu;
– opublikowanie nagrodzonych projektów w Księdze Kulturowej Partnerstwa Wschodniego;
– promocja projektów w Internecie – na stronach Kongresu, a także organizatorów i partnerów Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego.
Przyznanych zostanie 5 równorzędnych nagród dla projektów z obu kategorii.

7/ Prezentacja projektów:
a/ organizatorzy Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego autorom bądź reprezentantom projektów nagrodzonych zapewniają refundację kosztów transportu oraz pokrycie kosztów pobytu podczas obrad Kongresu;
b/ warunki uczestnictwa oraz prezentacji projektów zostaną ustalone po ogłoszeniu wyników Konkursu w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy organizatorami Kongresu a reprezentantem nagrodzonego projektu;
c/ w uzasadnianych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie prawo odstąpienia od prezentacji nagrodzonego projektu na rzecz innego rekomendowanego przez think-tank;
d/ organizatorzy gwarantują poszanowanie praw autorskich;
e/ autorzy projektów zgłoszonych do konkursu wyrażają zgodę na prezentację projektu na stronach internetowych Kongresu a także publikację wizualną w przestrzeniach obrad Kongresu;
f/ wysłanie formularza na adres konkurs.kongres@lublin.eu oznacza akceptację regulaminu konkursu;
g/ niniejsze ogłoszenie traktować należy jako regulamin konkursu.