Edycja 2013

Zapraszamy na Kongres “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”, który odbędzie się w dniach 4 – 6 października 2013 w Lublinie. Kongres będzie miejscem konkretnych działań kulturowych oraz czasem na wypracowanie sposobów realizacji wizji wspólnej przestrzeni kulturowej: Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego doprowadził do wyrażenia realnych potrzeb kultury krajów Partnerstwa Wschodniego. Organizując drugą edycję Kongresu pragniemy stworzyć otwartą przestrzeń wypowiedzi i twórczości dla przedstawicieli świata kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Obrady i warsztaty przygotowujemy odwołując się do idei agory: przestrzeni, w której nie ma sztywnego podziału na mówców i słuchaczy. Uciekamy od typowego modelu konferencyjnego i akademickiego o twardo zdefiniowanej strukturze pionowej, opartej na cyklu referatów, która nie oferuje zbyt wiele przestrzeni do dyskusji. Zamiast tego uczestnikom Kongresu proponujemy strukturę poziomą, opartą na założeniach równoprawnych spotkań roboczych i warsztatów. Uczestnikom nie narzucamy zamkniętego programu, opartego na dyskusji wokół ściśle zaznaczonych tez. Liczymy, że dzięki tym założeniom ustalenia wypracowane w czasie obrad Kongresu będą wynikiem wspólnej pracy wszystkich uczestników, a sam Kongres ustanowi platformę porozumienia, tworzenia analiz, propozycji, strategii, sieci współpracy.

Na Kongresie spotkają się twórcy, myśliciele i organizatorzy praktycy kultury pragnący zmian w kulturze i gotowi się zaangażować się w ich wdrażanie, poszukujący nowych form i terytoriów dla działań artystycznych i animacyjnych, otwarci na partnerstwo łączące organiczną pracę w społeczeństwie z odwagą ambicji artystycznych. Podczas Kongresu znajdą się także miejsce i czas na wzajemne poznawanie się i przedstawienie dobrych praktyk.

 

INTEGRACJE MEDIACJE

Kongres będzie również miejscem konkretnych działań artystycznych podczas Festiwalu „Integracje – Mediacje”. To prezentacje artystyczne, pokazy najlepszych praktyk kulturowych ukazujące różnorodność współczesnych kultur każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Lublin chce porwać Europę na Wschód, przypominając o wspólnocie korzeni cywilizacyjnych i odwołując się do solidarności społecznej, która jest jedną z fundamentalnych wartości europejskich. Dokonując tego porwania, Lublin zbliży Unię Europejską z Europą Wschodnią, ukaże jej wspaniałe tradycje duchowe i dzisiejszy wielki potencjał dla współpracy kulturalnej, rozładuje lęki i uprzedzenia zapieczętowane po obu stronach, odczaruje granicę rozdzielającą te dwa światy – i zaczaruje Zachód oryginalnymi wizjami artystycznymi. W duszy „Starej Europy” Lublin przebudzi tęsknotę za Wschodem, żywą w niej od zawsze, i stanie się partnerem w jej zaspokajaniu.

Integracje tworzą przestrzeń do wymiany idei artystycznych partnerów ze Wschodu i Zachodu Europy, wymiany doświadczeń i warsztatu twórczego, wreszcie – do realizacji wspólnych projektów zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturowych.
Integracje to poszukiwanie nowej formuły festiwalu,  integracje zmierzają ku temu co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany.


 

 

Biuro informacyjne Kongresu „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego”
Warsztaty Kultury w Lublinie
ul. Grodzka 5a, 20112 Lublin
tel. 48 81 533 08 18
info@epccongress.eu
www.epccongress.eu

Maria Artemiuk (rosyjski, ukraiński) m.artemiuk@warsztatykultury.pl
Agata Will (angielski, francuski, hiszpański) a.will@warsztatykultury.pl

 

 

Kongres “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” współfinansowany przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013r

 

Kongres “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” oraz festiwal “Integracje Mediacje” są realizowane w ramach projektu Wschód Kultury