Sieć Współpracy Kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego

Sieć Współpracy Kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego stwarza możliwość spotkania praktyków i organizacji kulturalnych z krajów Partnerstwa Wschodniego i Unii Europejskiej, ma służyć do rozwoju współpracy ponad granicami. Gromadzi głównie przedstawicieli kultury niezależnej i organizacji non-profit, niesformalizowane grupy i indywidualnych artystów i aktywistów, nie wykluczając instytucji samorządowych i państwowych. Tworzona sieć jest „żywym organizmem”, nie zaś instytucją, to inicjatywa oddolna, nie narzucająca żadnych odgórnych rozwiązań, o demokratycznej strukturze, ze szczególnym poszanowaniem różnorodności kulturowej. Zadaniem sieci na arenie międzynarodowej będzie reprezentacja i rzecznictwo na rzecz rozwoju kultury Partnerstwa Wschodniego.

Budowanie sieci kulturalnej jest odpowiedzią na rekomendacje zgłoszone przez uczestników Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Celem, który stawiają sobie uczestnicy sieci, artyści, menadżerowie, kuratorzy z  Europy Wschodniej jest tworzenie nowych kanałów współpracy i komunikacji, wspólnej przestrzeni kulturalnej dla Europy, budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Europy Wschodniej w krajach Unii Europejskiej, reprezentacja i rzecznictwo na rzecz rozwoju kultury Partnerstwa Wschodniego.

Projekt budowania sieci – „Connected by the Border” został zainicjowany przez Fundację Trans Kultura i Warsztaty Kultury w Lublinie bezpośrednio po I Kongresie Kultury Partnerstwa Wschodniego, w roku 2011 i jest realizowany do tej pory. Działania zaplanowane w projekcie miały na celu spotkanie praktyków kultury z krajów PW, wymianę wiedzy i doświadczeń, określenie realnych problemów i potrzeb sektora kultury w  krajach Partnerstwa Wschodniego, rzecznictwo na rzecz rozwoju kultury w krajach PW, stworzenie nowych modeli współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

Działania obejmowały wizyty studyjne i seminaria w krajach Europy Wschodniej i Kaukazu oraz dwie sesje warsztatowe we Lwowie i Tbilisi z udziałem menadżerów kultury i sztuki oraz artystów działających w krajach Partnerstwa Wschodniego. Warsztaty obejmowały zagadnienia: budowanie  lokalnych i europejskich sieci współpracy kulturalnej; analiza istniejących modeli sieci w Europie; wypracowanie wspólnej wizji, misji, celów i działań odpowiadających realnym potrzebom sektora kultury w tym regionie; rozwijanie kompetencji kulturowych. „Connected by the Border” to także spotkania z artystami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury i działaczami społecznymi mające na celu zapoznanie się z modelami funkcjonowania działalności kulturalnej w krajach Partnerstwa Wschodniego oraz nawiązanie kontaktów z przedstawicielami środowisk kulturalnych w tych krajach.

W konsekwencji projektu Connected by the Border powstała grupa społeczna facebook zrzeszająca 126 menadżerów kultury, artystów, społeczników aktywnych w krajach Partnerstwa Wschodniego, podstawy strategii współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego, Seminarium “Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” będące spotkaniem uczestników projektu oraz innych organizacji zainteresowanych współpracą z Partnerstwem Wschodnim. Działania dotyczące Partnerstwa Wschodniego przyczyniły się do rozwoju współpracy województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) i projektu Wschód Kultury, który jest kontynuacją Europejskiego Stadionu Kultury.

Udział w spotkaniach międzynarodowych:

2013

2012

Wymiana wiedzy, think thank

2013

2012

Projekty:

2013

2012

Inne działania:

Linki powiązane: