Wsparcie demokracji 2013 – konkurs grantowy

Wsparcie Demokracji jest programem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” finansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP od 2012 r.

W ramach programu realizowane są projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

W ramach otwartego konkursu grantowego w roku 2013 planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Do otwartego konkursu grantowego mogą przystąpić działające we współpracy z partnerami z w/w krajów:

Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów wyłonionych w drodze konkursu grantowego wynosi 8 320 tys. zł.

W ramach tej sumy planowane są trzy ścieżki grantowe:

małe granty - wysokość dofinansowania 50-75 tys. zł (łącznie 1,7 mln zł), termin składania wniosków – 2 stycznia 2013 r. ;

duże granty - wysokość dofinansowania 100-350 tys. zł (łącznie 5,02 mln zł), termin składania wniosków – 2 stycznia 2013 r. ;

projekty modułowe – wysokość dofinansowania 100-250 tys. w roku 2013 (łącznie 1,6 mln zł) i 100-300 tys. zł w roku 2014, termin składania wniosków – 28 lutego 2013 r. 

Wysokość dofinansowania dla poszczególnych ścieżek grantowych może ulec zmianie. W razie potrzeby dopuszcza się możliwość ogłoszenia dodatkowej rundy konkursu grantowego.

W ramach ścieżki małe graty aplikować mogą wnioskodawcy posiadający doświadczenie w realizacji projektów – w co najmniej jednym kraju, do którego adresowany jest konkurs grantowy i/lub własne doświadczenia transformacyjne możliwe do wykorzystania w krajach partnerskich.

W ramach ścieżki duże granty aplikować mogą wnioskodawcy mający doświadczenie w realizacji projektów w co najmniej jednym kraju, do którego adresowany jest konkurs grantowy, a jednoczenie mający w okresie 2010-2012 doświadczenie w gospodarowaniu polskimi środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego.

W ramach ścieżki projekty modułowe aplikować mogą wnioskodawcy mający co najmniej trzyletnie doświadczenie w realizacji projektów w co najmniej jednym kraju, do którego adresowany jest konkurs grantowy, a jednocześnie w okresie 2010-2012 mający doświadczenie w gospodarowaniu polskimi środkami publicznymi w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł w skali jednego wybranego roku kalendarzowego potwierdzone zaakceptowanym rozliczeniem z wykorzystanych środków. W ramach tej ścieżki przewidujemy dofinansowanie projektów składających się z dwóch niezależnych i realizowanych sekwencyjnie modułów w latach 2013-2014. Moduł przeznaczony do realizacji w roku 2013 będzie dofinansowany w ramach programu Wsparcie Demokracji 2013. Drugi moduł będzie realizowany na podstawie umowy dofinansowania zawartej w roku budżetowym 2014 pod warunkiem prawidłowej, terminowej i zgodnej z umową realizacji pierwszego modułu projektu a jednoczenie zleceniu Fundacji przez MSZ w roku 2014 zadania pozwalającego na sfinansowanie projektu.

Jedna organizacja może złożyć nie więcej niż: jeden wniosek w ramach ścieżki małe granty, dwa wnioski w ramach ścieżki duże graty, jeden wniosek w ramach ścieżki projekty modułowe.

Pobierz i przeczytaj Zasady uczestnictwa w konkursie grantowym a następnie przejdź do generatora wniosków i wypełnij formularz.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

Organizacje, które przygotowują wnioski grantowe zachęcamy do kontaktu z koordynatorami programu, którzy odpowiedzą na Państwa pytania.

Przed zadawaniem bezpośrednich pytań zachęcamy do starannego zapoznania się z Zasadami uczestnictwa w konkursie grantowym oraz generatorem wniosków.

 

Jeśli szukają Państwo partnerów z krajów Partnerstwa Wschodniego prosimy o kontakt z Fundacją Trans Kultura: agata.will@gmail.com