Stypendia im. Lane’a Kirklanda dla kandydatów z Europy Wschodniej

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta ogłaszają kolejną edycję otwartego konkursu dla kandydatów z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu na stypendia im. Lane’a Kirklanda do Polski w roku akademickim 2013/2014.

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

 DZIEDZINY:

KANDYDACI:

W roku akademickim 2013/2014 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

KRYTERIA FORMALNE:

PREFERENCJE:

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:

Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną.

Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

REKRUTACJA:

Wybór około 50 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków

II etap – ocena merytoryczna wniosków

III etap – rozmowy kwalifikacyjne (15.04-09.05.2013).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2013.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://kirkland.edu.pl

Należy go wypełnić w trybie on-line.

Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres Komisji Fulbrighta.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: Kirkland@fulbright.edu.pl

Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa: 1 marca 2013 r.

 Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.