Poszukujemy partnerów do projektu

Fundacja Trans Kultura z siedzibą w Lublinie (Polska) poszukuje partnerów  z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi i Mołdawii  do realizacji projektu “Connected by the border” finansowanego przez Ministerstwo spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Urząd Miasta Lublin.

Działania polskiej i szwedzkiej dyplomacji ukierunkowane na zbliżenie i integrację państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską doprowadziły do uruchomienia w maju 2009 roku Partnerstwa Wschodniego (PW) – inicjatywy skierowanej do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Wielostronna współpraca z krajami PW odbywa się również na płaszczyźnie kulturalnej. Unia Europejska wyraźnie podkreśla znaczenie współpracy kulturalnej oraz dialogu międzykulturowego jako integralnego elementu każdej polityki zagranicznej. W 2011 r. Fundacja Trans Kultura wspólnie z partnerami z  krajów PW przy finansowym wsparciu MSZ RP zrealizowała pierwszy Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego (KKPW) podczas którego przedstawicieli środowisk kulturalnych z krajów PW i UE wyznaczyli kierunki współpracy kulturalnej na najbliższe lata oraz opracowali rekomendacje dla polityk UE.
Niniejszy projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych podczas KKPW. Działania zaplanowane w projekcie  mają przygotować artystów, menadżerów kultury, instytucje i organizacje kulturalne krajów PW do aktywnego uczestnictwa w drugim KKPW w 2013 roku oraz stworzyć narzędzie  do budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

Cel projektu
Wzmocnienie roli kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu przyjaznych relacji między Unią Europejską (UE) i krajami Partnerstwa Wschodniego (PW) i ich wzajemnego poszanowania.

Cele szczegółowe:
Budowanie sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej, dążącej do zintensyfikowania kontaktów pomiędzy operatorami kultury, NGO, artystami i menadżerami z krajów PW i UE.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania kulturą, edukacji i polityk kulturalnych
Budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Lublina jako Centrum Kompetencji Wschodnich, poprzez oddziaływanie na środowiska opiniotwórcze krajów PW.

Termin realizacji projektu: wrzesień – grudzień 2012. Termin wizyt w poszczególnych krajach będzie ustalony z Partnerem

Budżet projektu: 30 000 euro

Grupa docelowa:  reprezentanci opiniotwórczych środowisk kulturalnych krajów PW: przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych , artyści, animatorzy i menadżerowie kultury , dziennikarze i publicyści oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

Działania:
6 wizyt studyjnych trwających 4 dni w krajach Partnerstwa Wschodniego obejmujących:

Efekty:
Efektem tych wizyt będzie opracowanie strategii budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej, opracowanie założeń dla kolejnego Kongresu, który odbędzie się w 2013 oraz analiza stanu kultury i jej aspektów oraz oddziaływania na system polityczny, społeczny i ekonomiczny w krajach PW oraz na integrację z UE. Diagnoza ta posłuży do wypracowania wspólnych narzędzi współpracy w Europie oraz będzie jednym z ważnych elementów w stworzeniu  strategii budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

Profil partnera:
organizacje pozarządowe / instytucje / firmy lub organizacje non – profit  o działalności społeczno – kulturalnej z krajów: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś i Mołdawia

Rola partnera:
•    Koordynacja projektu na terenie swojego kraju
•    Kontakt z głównym organizatorem projektu
•    Zapewnienie miejsc realizacji projektu
•    Zaproszenie osób uczestniczących w seminariach i warsztatach
•    Organizacja spotkań z artystami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, działaczami społecznymi w danym kraju
•    Zapewnienie tłumaczenia  na potrzeby seminariów, warsztatów i spotkań

Partnerzy:
Artystyczne Stowarzyszenie Dzyga – Lwów, Ukraina
Fundacja GeoAIR, Tibilisi, Gruzja
Urząd Miasta Lublin
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polski
Warsztaty Kultury w Lublinie

Finansowanie:
Koszty związane z koordynacją, organizacją projektu na terenie kraju Partnera, podróżą, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wynagrodzeniem grupy ekspertów prowadzących seminaria i warsztaty, tłumaczeniem na potrzeby seminariów, warsztatów i spotkań pokrywa organizator Fundacja Kultura Enter

Termin składania deklaracji partnerskich: 2 lipca 2012

Do pobrania: Deklaracja partnerska

Fundacja Trans Kultura – opis organizatora

 

Kontakt:
Fundacja Trans Kultura (Trans Culture Foundation)
Ul. Złota 5/21
20-052 Lublin
Poland

Tel./fax +48 81 533 08 18
Email: fundacja@transkultura.org

Koordynator projektu: Agata Will; agata.will@gmail.com