Najlepsze projekty współpracy transgranicznej

Gmina Lublin zaprasza do udziału w konkursie na NAJLEPSZE PROJEKTY WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 2012

Konkurs jest jednym z działań projektu „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, działanie I.4 Promocja i współpraca, obszar Tworzenie polityki rozwoju regionalnego.

Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno – prawnych: organizacji pozarządowych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, instytucji kultury i nauki, jak też nieformalnych grup twórczych i podmiotów gospodarczych zarówno z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Konkurs dotyczy projektów o oddziaływaniu transgranicznym zrealizowanych w pięciu kategoriach:

a) dobre rządzenie,

– kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było podnoszenie instytucjonalnej jakości pracy administracji publicznej;

b) społeczeństwo obywatelskie,

– kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój społeczeństwa obywatelskiego;

c) kultura,

– kategoria obejmuje projekty kulturalne zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem było przekraczanie granic w wymiarze kulturowym – w każdej możliwej formie (np. poprzez projekty artystyczne, wymiany lub rezydencje twórców, organizację wydarzeń kulturalnych, tłumaczenia, przekazywanie know how, wymianę idei);

d) turystyka,

- kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój turystyki;

e) edukacja,

- kategoria obejmuje projekty zrealizowane w przeciągu ostatnich 3 lat, których istotnym elementem był rozwój edukacji nieformalnej, szkolnej czy też akademickiej.

Istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w konkursie projektów niezrealizowanych (koncepcyjnych) we wszystkich kategoriach konkursowych.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza konkursowego w języku polskim, angielskim lub rosyjskim za pośrednictwem strony internetowej Kongresu  www.kongres.lublin.eu/ www.congress.lublin.eu.

Termin zgłaszania projektów do 20 sierpnia 2012 roku.

Szersze informacje dotyczące Kongresu oraz konkursu zamieszczone są na stronie www.kongres.lublin.eu