Nabór wniosków do jesiennej edycji konkursu Programu RITA otwarty!

Do 15 października 2012 można składać wnioski w konkursie grantowym Programu “Przemiany w Regionie” – RITA. Granty przyznawane są stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na postawie umów państwo – kościół, na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej.

Program „Przemiany w Regionie” – RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Poprzez konkursy grantowe Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej polskimi prodemokratycznymi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Upowszechniając polskie doświadczenia Program ma na celu przyczyniać się do kształtowania nowych elit lokalnych i centralnych w krajach objętych Programem, w tym zwłaszcza liderów intelektualnych, gospodarczych i politycznych, otwartych na świat zachodni. Projekty mogą dotyczyć m.in. tematyki zmian systemowych, spraw społecznych i edukacji, rozwoju samorządności i społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorczości, praw człowieka, dziedzictwa kulturowego, środowiska naturalnego itp.

Granty przyznawane są zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na postawie umów państwo-kościół, na projekty realizowane we współpracy z partnerami z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej.

Uwaga: szkoły nie mogą bezpośrednio aplikować do Programu RITA, jednakże zachęcamy do zawierania partnerstw szkół z organizacjami pozarządowymi.

 • Termin składania wniosków w edycji jesiennej upływa 15 października 2012 r. (dla projektów planowanych do realizacji w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r.). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca listopada 2012 r.
 • W ramach Programu w pierwszej kolejności wspierane będą projekty spełniające co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
  • projekty pilotażowe i innowacyjne realizowane przez doświadczone organizacje pozarządowe;
  • inicjatywy lokalne podejmowane przez podmioty, które dotychczas nie prowadziły współpracy międzynarodowej oraz nie otrzymywały dotacji w ramach Programu „Przemiany w Regionie” – RITA (w tym również partnerstwa szkół z organizacjami pozarządowymi);
  • projekty, w których wkład Programu RITA umożliwia realizację znacznie większego przedsięwzięcia finanso­wanego z udziałem innych sponsorów.
 • Wysokość dofinansowania jednego projektu maksymalnie do 40.000 zł.
 • Minimalny wkład własny: 20% całej wartości projektu (w postaci np. wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego).
 • Generator wniosków oraz szczegółowe zasady konkursu dostępne są na stronie: rita.edudemo.org.pl.
 • Wniosek należy wypełnić wyłącznie w generatorze wniosków, a po zarejestrowaniu ostatecznej wersji wniosku poprzez generator, należy przesłać wydrukowaną i podpisaną wersję papierową wniosku w jednym egzemplarzu (tożsamą z wersją elektroniczną) pocztą na adres skrytki pocztowej:

Fundacja Edukacja dla Demokracji

skrytka poczt. nr 48

00-950 Warszawa 1

Z dopiskiem „KONKURS RITA 2012”