Connected by the Border

Fundacja Trans Kultura, Warsztaty Kultury w Lublinie oraz partnerzy z krajów Partnerstwa Wschodniego rozpoczynają w październiku 2012 Connected by the Border (Zjednoczeni poprzez Granicę) mającego na celu stworzenie strategii i nowego modelu współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego.

Działania polskiej dyplomacji ukierunkowane na zbliżenie i integrację państw Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego z Unią Europejską doprowadziły do uruchomienia w maju 2009 roku Partnerstwa Wschodniego (PW) – inicjatywy skierowanej do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. Wielostronna współpraca z krajami PW odbywa się również na płaszczyźnie kulturalnej. Unia Europejska wyraźnie podkreśla znaczenie współpracy kulturalnej oraz dialogu międzykulturowego jako integralnego elementu każdej polityki zagranicznej. W 2011 r. Fundacja Trans Kultura wspólnie z partnerami z  krajów PW przy finansowym wsparciu MSZ RP zrealizowała pierwszy Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego (KKPW) podczas którego przedstawicieli środowisk kulturalnych z krajów PW i UE wyznaczyli kierunki współpracy kulturalnej na najbliższe lata oraz opracowali rekomendacje dla polityk UE.

Niniejszy projekt jest kontynuacją prac rozpoczętych podczas KKPW. Działania zaplanowane w projekcie  mają przygotować artystów, menadżerów kultury, instytucje i organizacje kulturalne krajów PW do aktywnego uczestnictwa w drugim KKPW w 2013 roku oraz stworzyć narzędzie  do budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

CEL GŁÓWNY
Wzmocnienie roli kultury oraz społeczeństwa obywatelskiego w budowaniu przyjaznych relacji między Unią Europejską (UE) i krajami Partnerstwa Wschodniego (PW) i ich wzajemnego poszanowania.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Budowanie sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej, dążącej do zintensyfikowania kontaktów pomiędzy operatorami kultury, NGO, artystami i menadżerami z krajów PW i UE.
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania kulturą, edukacji i polityk kulturalnych
Budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku Europy Wschodniej w krajach Unii Europejskiej
Budowanie pozycji Lublina jako Centrum Kompetencji Wschodnich, poprzez oddziaływanie na środowiska opiniotwórcze krajów PW.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: październik – grudzień 2012.

GRUPA DOCELOWA:
Reprezentanci opiniotwórczych środowisk kulturalnych krajów PW: przedstawiciele instytucji kultury, organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych , artyści, animatorzy i menadżerowie kultury , dziennikarze i publicyści oraz przedstawiciele środowiska akademickiego.

DZIAŁANIA:
6 wizyt studyjnych trwających 4 dni w krajach Partnerstwa Wschodniego obejmujących:

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ:
Spotkania i seminaria:
Baku (Azerbejdżan)               6 października 2012
Erewań (Armenia)                 12 października 2012
Mińsk (Białoruś)                      2 listopada 2012
Kiszyniów (Mołdawia)          8 listopada 2012

Warsztaty:
Tbilisi (Gruzja)                        8 – 11 października 2012 – warsztaty dla uczestników z Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji
Lwów (Ukraina)                     4 – 7 listopada 2012  – warsztaty dla uczestników z Białorusi, Mołdawii i Ukrain

EFEKTY:
Efektem tych wizyt będzie opracowanie strategii budowania sieci współpracy kulturalnej dla Partnerstwa Wschodniego, opracowanie założeń dla kolejnego Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się w 2013 oraz analiza stanu kultury i jej aspektów oraz oddziaływania na system polityczny, społeczny i ekonomiczny w krajach PW oraz na integrację z UE. Diagnoza ta posłuży do wypracowania wspólnych narzędzi współpracy w Europie oraz będzie jednym z ważnych elementów w stworzeniu  strategii budowania sieci współpracy kulturalnej w Europie Wschodniej.

ORGANIZATORZY:
Fundacja Trans Kultura, Lublin
Warsztaty Kultury w Lublinie

PARTNERZY:
Centrum Kultury Suburb (Armenia)
Związek Artystów Azerbejdżańskich (Azerbejdżan)
Wydawnictwo Lohvinau (Białoruś)
GeoAIR (Gruzja)
Stowarzyszenie Młodych Artystów “Oberliht” (Mołdawia)
Stowarzyszenie Artystyczne “Dzyga” (Ukraina)

KONTAKT:
Koordynator projektu: Agata Will; a.will@warsztatykultury.pl

WARSZTATY KULTURY
Filia Centrum Kultury w Lublinie
ul. Ks. J. Popiełuszki 5
20-052 Lublin
tel./ fax 081 533 08 18
www.warsztatykultury.pl

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędu Miasta Lublin